Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja
  A BettyVision Interior Design, vagyis Ócsai Bernadett egyéni vállalkozó a továbbiakban, szolgáltató,
  adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
  Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
  szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban
  meghatározott elvárásoknak.
  A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan
  elérhetők jelen weboldalon.
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
  Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.
  Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és
  megválaszoljuk kérdését.
  A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
  tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
  A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
  és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
  Az Avtv. jelenleg hatályos vonatkozó fogalmai és értelmezései
  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
  továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
  következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
  kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –
  közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
  gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
  Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
  adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
  (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
  megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet
  vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
  megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
  összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
  megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
  személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
  íriszkép) rögzítése is.
  Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
  Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
  Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
  átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
  összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné
  tétele.
  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
  a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
  történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
  Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 2. Az adatkezelő adatai
  Amennyiben megkeresne engem, a bettyvision.interior@gmail.com elérhetőségeken léphet
  kapcsolatba az adatkezelővel.
  A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől
  számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: Ócsai Bernadett
Székhely: Budapest 1213 Budapest, Virágos u. 11.
Adószám: 69504040-1-43
Telefonszám: +36 70 516 9097
E-mail: bettyvision.interior@gmail.com

 1. A kezelt személyes adatok köre
  3.1 Email küldés során kapott adatok: email cím, telefonszám és név
  3.2 Technikai adatok
  A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
  eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  – az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  – hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  – változatlansága igazolható (adatintegritás);
  – a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
  továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
  ellen.
  A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
  biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
  megfelelő védelmi szintet nyújt.
  A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
  – a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  – a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
  teljességét;
  – a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
  valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
  kapcsolatos eszközök.
  3.3 Cookie-k (Sütik)
  3.3.1 A sütik feladata
  – információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  – megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
  tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  – megkönnyítik a weboldal használatát;
  – minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
  (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
  elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
  látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
  3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a
  weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik
  érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e
  fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
  3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
  A Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google
  Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal
  kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének
  és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató
  számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve
  amíg a látogató nem törli őket.
 2. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
  Felhasználása: az emailben kapott adatok kizárólag kapcsolatfelvételre szolgának
  Megőrzési idő: 1 év.
 3. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
  5.1 Általános adatkezelési irányelvek
  A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
  felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek
  e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
  teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
  Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
  adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
  Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
  jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 4. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
  rendelet, GDPR);
  – 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  – 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  – 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
  megakadályozásáról (Pmt.);
  – 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
 5. Az adatok fizikai tárolási helyei
  Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
  következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával
  összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a
  látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
  rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
  használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
  számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a rendszer a
  technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a
  rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
  automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által
  kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér
  hozzá.
 6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
  Csak és kizárólag a Szolgáltató adatkezelője.
 7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
  helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
  adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
  elérhetőségein.
  8.1 Tájékoztatáshoz való jog
  A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
  adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–
 8. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
  formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
  8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga.
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
  személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az
  érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
  amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
  országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett
  időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti
  hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az

automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és
a hiányos adatok kiegészítését.
8.4 Törléshez való jog.
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Blax Kft.
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
8.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések
  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság,
  a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
  Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
  átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
  A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
  megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
  megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
  Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politika kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett oldalakra
  érvényesek.
  Hatályos: 2019. január 1.-től
  Szerzői jogok és felhasználási feltételek:
  A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI.
  törvény keretein belül szabad.
  Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a www.istokzsuzsa.hu és a
  www.profilakberendezo.hu weblapról, azt csak és kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét
  és tartalmának rövid összefoglalóját, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi, a forrást
  megjelölve, a cikk teljes tartalmára mutató közvetlen linket helyez el a cikk alá.
  Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, minden esetben jogi
  következményt von maga után.
  A bettyvision.hu weboldal tartalmának szerzői jogával Ócsai Bernadett egyéni vállalkozó
  rendelkeznek. Az ettől eltérő jogállású tartalmakat minden esetben külön jelezzük.
  Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.
 2. BettyVision Interior Design – Minden jog fenntartva.